Aktion: Stop gentrificering af vores by!***

Profit og racisme gentrificerer vores by

(English below)

Onsdag aften udøvede en gruppe aktivister politisk sabotage på de byggemaskiner der står mellem karré 2 og 3 i Mjølnerparken som skal bruges til renoveringsprocessen. Ved hjælp af lim, tandstikker og maling blev maskinernes låse og ruder beskadiget. Flyers med følgende tekst blev efterladt:

Profit og racisme gentrificerer vores by

Beboerne i Mjølnerparken bliver smidt ud fra deres hjem.

Ifølge ghettoloven, der blev indført og implementeret af den nuværende og sidste regering, må andelen af ‘ghettoområder’i almene boliger ikke overstige 40% i 2030. For at holde det under de 40%, vil nogle af de såkaldte ghettoområder blive solgt til firmaer, der vil profitere på bekostning af vores naboer og deres fællesskaber. Dette er et massivt angreb på vores almene boliger. Det udfordrer i den grad prisniveauet, og om hvorvidt huslejen i de gældende områder forbliver overkommelige. Planen bliver præsenteret som en ‘progressiv løsning’, men er i virkeligheden skabt for at diskriminere etniske minoriteter og vil, gennem privatisering, ødelægge de almene boliger i stigmatiserede områder.

Mjølnerparken har været på ‘ghettolisten’ de sidste fire år og har konstant været beskyldt for at være et boligområde med sociale problemer. Bestyrelsen i Bo-Vita, der ejer de almene boliger i Mjølnerparken og er ‘fortaler’ for beboerdemokrati, har besluttet at sælge halvdelen af lejlighederne i Mjølnerparken. Dette svarer til 260 hjem. Det gør de med undskyldningen om krav til at leve op til ‘ghettoloven’, så de kan få et større økonomisk udbytte. I de sidste par år er beboerne i Mjølnerparken blevet stigmatiseret og chikaneret af staten og Bo-Vita. De har bl.a. set deres beboerhus blive fjernet uden at blive inddraget i beslutningen. Om et par måneder vil halvdelen af beboerne miste deres hjem og den anden halvdel deres naboer. Huslejen vil stige med 50%, og deres boligområde vil blive gentrificeret.

Vi, som beboer i København, modsætter os, at den racistiske gentrificering sker under dække af ‘ghettoloven’. Vi modsætter os, at firmaer, som bl.a. boligspekulanterne NREP, kan profitere fra dette. Vi mener, at de marginaliserede og arbejderklassen, der har bygget denne by og fortsat har essentielle funktioner i den, har ret til denne by!

Statens og disse virksomheders racisme og klassediskrimination må ikke ske uden modstand.

Stop gentrificering af vores by!

Anti-gentrificering aktions gruppe

Profit & Racism are gentrifying our city

On Wednesday evening a group of activists carried out political sabotage on the construction machines that are standing between block 2 and 3 in Mjølnerparken, Nørrebro, which are used to carry out the renovation process. Using glue, toothpicks and paint, the locks and windows of the machines were damaged. Flyers with the following text were left behind:

Profit & Racism are gentrifying our city

Residents of Mjølnerparken are currently being evicted from their homes.

According to the ghetto law, implemented by the past two governments, the share of public housing in ‘ghetto areas’ must not exceed 40% until 2030. The remaining share will be now pushed into the market for companies to profit from, at the expense of our neighbours and their communities and as a massive attack on our common good of the public and affordable housing. Presented as a ‘progressive solution’, these measures are in fact aimed at governing a discriminated ethnic minority and are set to destroy non-profit housing in stigmatized areas through the privatization.

Mjølnerparken has been listed as ‘a ghetto’ for the past 4 years and continuously targeted by the government as a housing area with ‘social problems’. The board of Bo-Vita, responsible for Mjølnerparken and ‘proponents’ of residents’ democracy have decided to sell out half of the apartments (260 homes). so that they can get a higher return with the excuse of conformity with the ghetto law. The chairman of Bo-vita’s board Jan Hyttel will in return line his pockets with the commission he receives for every building and renovation project.

Over the past years the residents of Mjølnerparken have been stigmatized and harassed by the state and Bo-Vita and have seen their community house demolished. In a few months half of them will lose their homes and the other half their neighbours. The rents will be increased by 50% and the neighbourhood will become gentrified.

We, as residents of Copenhagen, oppose the racialized gentrification taking place under the guise of ghetto law through which individual companies like the housing speculator NREP are set to profit. We believe that the marginalised and working classes, who have built our city and continue to perform essential functions within it and to the reproduction of daily life, have a Right to the City!

The racial and class violence of the state and of a handful of companies must not go unresisted.

Stop gentrifying our city!

Anti-gentrification Action Group

 

 

Der er ikke flere tekster