Kære Line Barfod, og alle ansvarsfulde borgere i København

af Frej Pries Schmedes

Du stod forleden sammen med os på bjerget til Folkering for Amager Fælled, med dit
skilt hvor der står RED AMAGER FÆLLED under armen, her hørte du talen om at
jorden er giftig under Lærkesletten, om at byggeriet til næsten fem tusinde indflyttere i
affredet natur er en kommende sundhedsfadæse. Hvad tænker du, når du hører
dette? Du så meget trist ud, tænker du mon at alle os borgere, der er bekymrede, ikke
bør være det, eller at du ikke magter at tage et opgør med By & Havn som din
forvaltning er fagligt og økonomisk i lommen på?
Jeg bliver nødt til at advare dig på det kraftigste om bare at lade spillet gå sin gang,
uden at sætte din position som miljøborgmester i spil.
For Fælledby-projektet er ikke kun en sundhedsrisiko, det er en kæmpe
brandfælde med fare for eksplosion. Fælledby er en kommende menneskeskabt
katastrofe.

TILMED ER BYGGEMODNINGEN LIGE NU EN UKONTROLLERET FORURENING
AF SYDHAVNEN.

Grundvandet, der presses sammen med lossepladslaget under
Fælledbyplanen, det penetreres med pilotering af betonsøjler, og ledes ud i kanalen
langs Vejlands Allé og derfra ud i Sydhavnen. Men disse forhold måles ikke, de
indgår slet ikke i Teknik og miljøforvaltningens vurdering. Det er alvor det her!
Men du må og kan gøre noget, da din forvaltning simpelthen har fejlet:

● FÆLLEDBYS BYGGETILLADELSE ER GIVET PÅ FORKERTE OG
UNDERDREVNE TAL:

Der er ikke “op mod 80%” metan, men over 80% i flere
feltmålninger, der måler helt op til 90,4% metan.

● INGEN RISIKOVURDERING AF UDSIVNINGERNE FRA STÆRKT
FORURENET GRUNDVAND:

Dette er aftalt på forhånd med bygherre før ansøgning, da projektet ligger udenfor “Hovedstadens grundvandsinteresser” * Hvordan er det at det ligger udenfor, på nogen måde miljøforsvarlige argumenter?
Line – jeg tror på, at dit hjerte banker for vores fælles artsrige natur og for folkets sundhed.

Derfor skriver jeg dette åbne alvorlige brev, så du har muligheden for at påtage dig
ansvar og gøre det rigtige, som du også gerne vil inderst inde, på trods af det politiske
magtspils og økonomiens vækstkrav.

Jeg læser din forvaltnings §8 jordforureningstilladelse til det delvist kommunalt ejede
byggeri på Amager Fælled; Lærkesletten. Og nu sidder jeg så langt om længe med
deres feltmålinger under det øverste jordlag, som indgår i Fælledbys ansøgning om din
byggetilladelse.

Line – jeg er rystet i min grundvold! For prøverne passer ikke med de tal som
skrives i ansøgningen og som din forvaltning lægger til grund for tilladelsen.
COWI MÅLER OVER 90% METAN i en feltprøve og mange prøver ligger
mellem 60 og 83%.*

I skriver i §8 jordforureningstilladelsen for Fælledby:
“Der er foretaget flere miljøundersøgelser på projektområdet. Generelt ses en
kraftig forurening i lossepladsfyldet med varierende indhold af:

• Olieprodukter
• Benzen
• Tungmetaller
• PAH
• Forekomst af DDT, PCB og chlorphenoler
• Chlorerede opløsningsmidler samt deres nedbrydningsprodukter
• Andre opløsningsmidler
• Fortsat produktion af methan på hele arealet – op mod 80 %”
Og videre skriver I:
“Poreluftsmålingerne påviste:
• Benzen på 170.000 μg/m3
• TEX med toluen på 6.600.000 og EX på 3.811.500 μg/m3
• Napthalen på 550.000 μg/m3
• C9-C10 aromater på 506.000 μg/m3
• TCE på 560 μg/m3
• PCE på 4.900 μg/m3
• Vinylchlorid 1.400 μg/m3
• Methan varierer en del – op til 80% vol.
• CO2 op til 40%vol.”

Det har I fra Fælledby/bygherres ansøgning, som delvist er kommunen selv, men
hvis I læser Fælledbys medsendte feltrapporter kan vi alle se, at det ikke er
retvisende tal. Metan er over 90% (se vedlagte dokumentation).
Line, det er forsømmelse af din forvaltnings kontrol, behandling og tilsynspligt.
I din forvaltnings tilladelse står at:

“Ved den planlagte ændring af arealanvendelsen til boliger, institutioner mv. vil
forureningen kunne udgøre en risiko for mennesker, fordi arealet tidligere
husede en ukontrolleret losseplads med deponering af dagrenovation, bygge- og
anlægsaffald samt kemisk og industrielt affald.

Miljøundersøgelser viser kraftig forurening med jord, grundvand og poreluft samt
fortsat produktion af methan og øvrige lossepladsgasser.”

“at forureningen fra de flygtige forureningsparametre kan udgøre en risiko for
indeluften i de kommende boliger.”

Jeres tilladelse gives på forudsætning af at alle boliger underbygges på et lerlag på
mindst en halv meter og et

“drænlag med luftudskiftning 1,7 gange i timen og et skifte i indeluften på 0,5 gange i
timen. Bortset fra enkelte felter med særdeles kraftig forurening. I disse felter skal
lerlaget øges til minimum 0,7 m. Betondækket skal udføres som 100 mm beton i
aggressiv miljøklasse.”

Det betyder på godt dansk, at al luft i bygningerne skal skiftes ud hver anden time!
Hvis de skal overholde Miljøstyrelsens afdampningskriterier.
Line, disse luftdrænsanlæg skal virke konstant og fejlfrit, i de næste 100 år, hvis
borgerne ikke skal forgiftes, langsomt eller ved anlægs driftstop?

I ansøgningen vil Fælledby afværge sundhedsskader ved ikke at bygge boliger, men
blot forretninger på de mest forurenede områder, pga forgiftningsfare.
Er det et sundt arbejdsmiljø for fremtidige butiksarbejdere, som du er
borgmester for?
Teknik- og miljøforvaltningen vurderer selv at metan på bare 5 til 15% og derover er
eksplosionsfarligt i koncentrationer over jorden. (KK/ TMF: 13.02.23 – svar til Mikkel
Skovgaard (Ø) om metanniveau på Amager Fælled.pdf)

På side 15 i Fælledbys ansøgning til jer, om §8 jordforurenings-byggeritilladelse,
indrømmes at Miljøstyrelsens afdampningskriterium overskrides kraftigt.
Men lige her og nu, Line, siver der tungmetaller ud fra byggefeltet, på den gamle
losseplads, direkte ud i havnen via kanalen langs Vejlands Allé. Der er friske prøver
fra GeoHav der viser høje giftkoncentrationer af samme stoffer, som er målt under
Fælledbyens projektområde / Lærkesletten.

Måske blander det sig med grundvand og drikkevand udenfor kommunen på
Amager? Skal det ske på din vagt, Line?

Grundvandet, der nu presses sammen med lossepladslaget der penetreres med
pilotering af betonsøjler, ledes ud i kanalen langs Vejlands Allé og derfra ud i
Sydhavnen. Men disse forhold måles ikke, de indgår slet ikke i vurderingen.
Det begrundes i Fælledbys ansøgning med at “Region Hovedstaden ikke er
indenfor område med grundvandsmæssige interesser”:

“Risikovurdering
6.1 Grund- og overfladevand
Fælledbyen er ikke beliggende inden for et område med grundvandsinteresser og
Region Hovedstaden har afgjort, at forureningen på det kortlagte areal ikke er
omfattet af offentlig indsats efter jordforureningslovens § 6.
Risikovurderinger i forhold til grundvandsressourcen foretages derfor ikke.”
Og videre skriver Fælledby:

“…Den nærmeste recipient er Øresund via en kanal, der afgrænser projektarealet i
syd- og østlig retning. Forureningsrisici i forhold til recipienter skal ikke tages i
betragtning i henhold til aftale med Region Hovedstaden /8/, men reduceret
nedsivning af regnvand vil betyde mindre udsivning af evt. forurenet
grundvand til kanalerne.”

Jeg håber du kan se, at det her er helt galt. Nu jeg har gjort dig opmærksom på din
forvaltnings forseelser og problematiske samarbejde med bygherre, som er en og
samme.

Jeg appellerer desperat til dig, din samvittighed og dit tjenesteløfte. Din
forvaltning har jeg desværre ikke stor tiltro til længere, efter at kvasbunker
med topfredede salamandere blev fjernet af dine folk, kort efter at jeg jo fandt
12 stk. i en af kvasbunkerne på byggefeltet, da der stadig var natur.

Og derefter kom tilladelsen, igen fra din forvaltning, til at fælde Tornsangerland på
Lærkesletten, vi havde et møde, som gik helt skævt. Det endte med at politiet
fjernede os af hensyn til dine embedsmænd, som du sagde, at du ikke kunne sætte
dig op imod, selvom du – som jo er jurist – var enig med os i at de tolkede reglerne
forkert.

Du bad et advokatfirma tage beslutningen for dig, og se på om reglerne blev overholdt.
Men dette advokatfirma var det som arkitekterne, der tegnede Fælledby benyttede.
Vælgerne, vi 76% af borgerne, der fortsat sætter os imod Lærkeslettens endeligt,
bliver mere og mere bekymrede over at være vidne til et smuldrende demokrati, hvor
forvaltningsprocesser sættes ud af kraft.

For politianmeldelsen fra flere NGO’ere af din Teknik- og miljøforvaltning for fjernelse
af de fredede salamander-kvasbunker, bliver syltet. Klager til ombudsmanden om
trusler og repressalier fra myndigheder mod naturaktivister, bliver også syltet og årene
går. Intet sker! Men byggetilladelse gives igen på et uholdbart grundlag.
Vi ser et system, der vedligeholder en gældsbaseret vækstøkonomi, med
desperate fortolkninger og omgåelse af miljø- og naturbeskyttelseslove, mens
jorden står i flammer og massegravene for arter støbes i beton. Særligt her i
verdens næstmest opdyrkede og bebyggede land.

Virker vores demokrati og retsstat?

Lærkesletten var hovedstadens losseplads, siden dækket med en meter jord og
senere fredet som bynær natur med høj biodiversitet sammenhængende med Amager
Fælleds gamle strandeng.

Men nu er Lærkesletten en byggegrund med et fire meter tykt kemisk og organisk
giftlag, der bliver banket sammen og piloteret med armerede betonsøjler igennem
giftlaget og grundvandet, ned til morænelaget nederst, der er gammel havbund.
Jeg har ventet længe på de metanopsivningsprøver, som COWI allerede lavede i
2021. De var holdt hemmelige under hele sidste valgkamp, hvor du blev Teknik- og
miljøborgmester på at ville bevare Amager Fælled. Gorm Anker Gunnarsen fra dit
parti, som sad i Teknik og Miljø-udvalget, bad skriftligt men forgæves din forvaltning
om at få udleveret denne metan og drivgas-rapport fra COWI.

Det gjorde han, fordi jeg informerede ham om at have set ingeniørernes stikprøver ude på Lærkesletten, hvor
jeg så en måling på 63% metan og hørte, de havde målinger helt op til 83%, hvilket de med deres faglige erfaring mente var usædvanligt høje procenter for en gammel lossepladsgrund.
Ja rent ud sagt, en eksplosion og brand eller forgiftningsfare. Nu ser vi, at de
efterfølgende har målt over 83% flere steder og helt op til 90% metan

Så Line, jeg giver ikke op!

Og jeg vil her benytte lejligheden til at oplyse dig yderligere:
Den 18. marts 2018 var der en mystisk brand på det meste af Lærkesletten (se
medsendte dokumenterende foto).
Der var ellers sne og frost mellem urterne i den skarpe forårssol, men hele området var
alligevel svedet af. Det var metan.

Det var en brand der fyldte næsten hele Lærkesletten bag Vandrehjemmet,
Brandårsagen er officielt uopklaret fra politiets side, der gættede på drengestreger. I
kolonihaverne, lige på den anden side af Amager Fælled og langs det der hed
Lossepladsvej, morede man sig i øvrigt tidligere med at stikke metalrør i jorden og
tænde stikflammer. Spørg de lokale her på Amager.

Måske kan du nu se alvoren? Jorden er giftig og farlig med udsivende gasser
Sammenfald mellem kommune, stat og bygherre gør, at By & Havn, der også er
gældsdepot for Metroselskabet, lammer demokratiet.

Line, du må tage et opgør med By & Havn, og du må stoppe katastrofen Fælledby, før
den står i flammer og koster både mennesker og andre arters liv og bolig. Jeg ved, du er
presset og at det er konfliktfyldt at skulle sætte sig op mod sin egen forvaltning, men det
er hvad du må gøre som Teknik og miljøborgmester i denne livsalvorlige sag.

Kære Line! Gør det for livet på land og i havet, for borgerne og for demokratiets skyld.
Jeg håber sådan, du vil svare mig, for jeg er i vildrede over hvad vi skal gøre nu.
Hvor og hvordan kan jeg sikre at din forvaltning sættes til ansvar for den
manglende kontrol og at tilladelsen genbehandles ?

Artige hilsner
Stor Vandsalamanderambassadør, far og dokumentarist
Frej Pries Schmedes

Der er ikke flere tekster