Looking back: Whiteness within Konfront***

On September 5th Konfront will hold a vision workshop. We would like to use this opportunity to reflect on the organizational culture that has prevailed in Konfront since the beginning of the project. This article is a starting point for self-critique, which we hope that you as readers and users of Konfront will help us with. 

 


[Dansk længere nede]

When Konfront started back in November 2018, a joint agreement was written down for how we wished the organizational culture to be (Read it here). The agreement was intended as a common narrative about the work in Konfront and was to be seen as a tool in the work of maintaining and continuously developing an inclusive and productive organizational culture.

Unfortunately, we must realize that this goal of maintaining an inclusive culture and paying attention to oppression has not always been as successful as we would like. Throughout Konfront’s existence, we have seen several examples of racism and the upholding of white supremacy within the organization. This has included, among other things, the publication of articles with racist content, tone policing of racialized members of Konfront, and a general downgrading of supporting BIPOC-led projects.

There are no excuses for these actions and this article is not an attempt to excuse or deny the whiteness that has dominated Konfront. Instead, it is an attempt to put into words the problematic tendencies that have been a part of Konfront and open up a conversation about how we move forward from here.

Konfront was started in and springs from a left-wing that for far too long has been characterized by its whiteness. Fortunately, we see that in several places this tendency is now addressed with seriousness. At Konfront, we want to take part in this and work against the racist tendencies that exist on the left wing.

What do we do from here?

Konfront is currently at a point where a small group of core activists has kept the organization alive with less and less real content in the project. However, we still think that Konfront has its place, as it is currently the only media that deals with the entire extra-parliamentary left and strives to be a platform for this.

The Vision Workshop on September 5th is an attempt to reclaim Konfront and once again make it the unifying platform the project was intended to be. We hope that everyone who has a critique of Konfront, either related to the above or something completely different, will come on September 5th, where, as previously mentioned, there will be room for criticism.

This invitation is not an attempt to lay the work of developing Konfront onto the people bringing the critique. We understand that the work with whiteness in Konfront lies on the white activists in the project. We see the current situation in Konfront as an opportunity to seriously start this work. The reconstruction work that will take place after the vision workshop will have the issue of Konfront’s whiteness (and other oppressive structures) at the centre, as this is the only way Konfront can become a real anti-racist project and represent the entire radical left.

We invite everyone who wants to carry the project forward to take part in the creation of a new and better Konfront, so that we can continue to do the important work of acting as a platform for the extra-parliamentary left. We look forward to seeing you on September 5th!

Find the event for the vision workshop here


Den 5. september holder Konfront visionsworkshop. Vi vil gerne benytte denne muligheden til at reflektere over hvilken organisationskultur, der har hersket i Konfront over projektets levetid. Denne artikel er et udgangspunkt for en selvkritik, som vi håber, at I som læsere og brugere af Konfront vil være med til at tale om og komme med flere perspektiver til, når visionsworkshoppen afholdes den 5. september.


Da Konfront startede tilbage i november 2018 blev der nedskrevet en fælles aftale for hvordan vi bestræbte os på at organisationskulturen skulle være (Læs den her). Aftalen var tænkt som en fælles fortælling om arbejdet i Konfront og skulle ses som et redskab i arbejdet med at opretholde og løbende videreudvikle en inkluderende og produktiv organisationskultur.

Vi må desværre indse, at det ikke altid er lykkedes at opretholde den inkluderende kultur og have den opmærksomhed på undertrykkelse, som målet var. Helt konkret har vi igennem Konfronts levetid set flere eksempler på racisme og udøvelse af hvidt overherredømme inden for organisationen. Dette har blandt andet bestået af udgivelse af artikler med racistisk indhold, tone policing af racialiserede medlemmer af Konfront, og en generel nedprioritering af at støtte BIPOC-ledte projekter.

Der er ingen undskyldninger for disse handlinger og denne artikel er ikke et forsøg på at bortforklare eller affeje den hvidhed, der har domineret Konfront. Det er derimod et forsøg på at sætte ord på de problematiske tendenser der har været i Konfront og åbne op for en samtale omkring hvordan vi kommer videre herfra.

Konfront blev startet i og udspringer af en venstrefløj som i alt for lang tid har været kendetegnet ved dens hvidhed. Vi ser heldigvis, at der flere steder tages et opgør med denne tendens. Vi ønsker i Konfront at være med til dette opgør og arbejde imod det racistiske tendencer der findes på venstrefløjen.

Hvad gør vi herfra?

Konfront er i øjeblikket på et punkt hvor en lille gruppe kerneaktivister har holdt organisationen i live med mindre og mindre reelt indhold i projektet. Vi synes dog stadig at Konfront i den grad har sin eksistensberettigelse, da det i øjeblikket er det eneste medie som beskæftiger sig med hele den udenomsparlamentariske venstrefløj og bestræber sig på at være platform for denne.
Visionsworkshoppen den 5. september er et forsøg på at genskabe Konfront og igen gøre det til den samlende platform projektet var tiltænkt til at være. Vi håber at alle som har en kritik af Konfront, enten relateret til det ovenstående eller noget helt andet, vil komme den 5. september hvor der, som tidligere nævnt, vil være et rum for kritik.

Denne invitation er ikke et forsøg på at pålægge kritikhavere arbejdet med at udvilke Konfront. Vi forstår at arbejdet med hvidhed i Konfront ligger hos de hvide aktivister i projektet. Vi ser den nuværende situation i Konfront som en mulighed for at starte dette arbejde for alvor. Det genopbygningsarbejde der kommer til at foregå efter visionsworkshoppen kommer til at have problematikken med Konfronts hvidhed (og andre undertrykkelsesstrukturer) i centrum, da det er den eneste måde Konfront kan blive et reelt antiracistisk projekt og repræsentere hele den radikale venstrefløj.

Vi inviterer alle, som har lyst til at føre projektet videre, med i skabelsen af et nyt og bedre Konfront, så vi kan blive ved med at lave det vigtige stykke arbejde som det er at agere platform for den udenomsparlamentariske venstrefløj. Vi glæder os til at se jer den 5. september!

Find begivenheden for visionsworkshoppen her

Der er ikke flere tekster