Visionsworkshop: Open call til grupper og aktivister på den udenomsparlamentariske venstrefløj***

[English below] Konfront inviterer til visionsworkshop, hvor alle interesserede på den radikale venstrefløj får mulighed for at komme og give kritik til Konfront, høre hvordan man som gruppe kan bruge Konfront eller høre hvordan man som enkeltperson kan engagere sig som aktivist i Konfront.


Konfront har nu ageret talerør for venstrefløjen i 2 år. I de 2 år har Konfront som medieplatform formået at etablere sig som en fast bestanddel af medielandskabet. Vi bliver både set og hørt af en bred skare af mennesker på den udenomsparlamentariske radikale venstrefløj og ude i det øvrige samfund. Konfront har aktivt påvirket politiske beslutninger og sat vigtige temaer på dagsordenen for de politikere, der til daglig tager beslutninger i vores samfund. Konfront har desuden været et mødested for aktivister og politiske organiseringer, som sammen har bidraget til at videreudvikle og styrke vores bevægelse.

Konfronts mål har lige fra starten været at byde en platform for stemmer fra den radikale venstrefløj og har igennem de år vi har eksisteret offentliggjort artikler, videoer og fotoserier om alt fra lokale demoer til internationale begivenheder.

Platformen er skabt af den udenomsparlamentariske radikale venstrefløj til den udenomsparlamentariske radikale venstrefløj. Konfront skabes derfor i høj grad ved hjælp af aktivister udefra, der producerer skriftligt og visuelt indhold til platformen. Det betyder også at Konfront sigter efter at give en stemme til venstrefløjen og give et talerør til de stemmer, der ikke normalt bliver hørt.

Vi har gjort os mange erfaringer, prøvet kræfter med nye måder at gøre ting på og forsøgt os med forskellige former for dækning af ting, der sker i verden. Samtidig har vi været et projekt under konstant udvikling og vi har løbende sigtet efter at lære af fejl og blive bedre til det vi gør.

Som med de fleste projekter er det en god ide at stoppe op engang imellem og se indad, både for at evaluere om der er ting der kan gøres anderledes, men også for at vurdere om og hvordan projektet kan tilpasses et politisk landskab, der befinder sig under konstant forandring og de behov, der følger med denne forandring. Derfor inviterer vi alle kammerater til visionsworkshop.

Et detaljeret program visionsworkshoppen kommer senere, men vi kommer blandt andet til at tale om temaer som:

  • Intern og ekstern kritik af Konfront – hvad har vi gjort dårligt i Konfront og hvordan kan Konfront blive bedre?
  • Hvad skal Konfront kunne for at imødekomme de politiske behov, der findes på den radikale venstrefløj?
  • Hvad skal der til for at flere politiske grupper vil bruge Konfront?
  • Hvordan kan grupper og enkeltpersoner bidrage til eller blive en del af Konfront?

Du er meget velkommen til at skrive til os på redaktion@konfront.dk, hvis du ikke har mulighed for at komme, men gerne vil i kontakt med os. Det kan fx være hvis du har kritik du gerne vil give Konfront, hvis din gruppe gerne vil bruge Konfront aktivt via fx en blog på siden eller, hvis du gerne vil være aktivist for Konfront.

Det er ikke noget krav at du som mulig fremtidig Konfrontaktivist er organiseret på anden vis eller har mange års erfaring indenfor aktivisme. Der er plads til alle aktivister som er eller vil være en del af den udenomsparlamentariske radikale venstrefløj og som er interesseret i at videreudvikle projektet Konfront.

Vi glæder os til at se jer!

Facebook-eventet opdateres løbende med mere info

 

[English]

Konfront invites everyone who is interested to discuss the future of the platform on the radical left. Everyone will be given opportunity to give critique to Konfront and to hear how one as a group or individual can use Konfront to promote their project or become an activist in Konfront’s infrastructure and media coverage.

For two years, Konfront has acted as a mouthpiece for the left. In these two years, Konfront has established itself as a media platform and an integral part of the media landscape. We are both seen and heard by a broad assembly of people on the exterparliamentary left and the surrounding society. Konfront has actively affected political decisions and brought important themes on the agenda that affect our communities every day. Konfront has furthermore been a meeting place for activists and for political organizing which has contributed to develop and strengthen our movement.

From the beginning, Konfront’s goal has been to offer a platform for voices on the radical left, and in the years we have been in existence, we have published articles, videos and photo series about everything from local demonstrations to international events.

The platform has been created by the radical left, for the radical left. Konfront is therefore continually renewed and created by activists from our partners and users, who have contributed to the platform both visually and through writing. This also means that Konfront aims to give voice to the left, and still be a mouthpiece for voices that would otherwise not be heard.

We have accumulated a lot of experience, tested out new ways of doing things and attempted different forms of coverage of the world. Simultaneously we have been a project in constant development and have continuously tried to learn from our mistakes and become better at what we do.

As in most projects, it is always a good idea to stop up and look inwards to reflect and evaluate if there are things which can be done differently, and to adapt the project to a political landscape in constant change, and the needs that accompany this change. Therefore we invite everyone to a workshop where we will form a vision for Konfront in the future together.

A detailed program for the workshop will come later on, but we will be having the following themes

  • Internal and external critique of Konfront- What mistakes have we made, and how can we improve?
  • What should Konfront do to accommodate the political needs of the radical left?
  • What would it take for more groups to use Konfront
  • How we as groups and individuals can contribute to or become a part of Konfront

You are most welcome to write to us on redaktion@konfront.dk if you don’t have the opportunity to come to the workshop but want to contact us. This could be with critique, if your group would like to use konfront, eg. have a blog, or if you want to become an activist with us.

It is by no means a criteria that you are an already organized activist, to attend the workshop, or have many years of experience within activism. There is room for all activists which are or want to be a part of the exterparliamentary left, and are interested in developing Konfront.

We look forward to seeing you!

The facebook event is updated frequently with more information

 

 

Der er ikke flere tekster