AMAGER FÆLLED: Klagenævn afviser klager over byggeri på Amager Fælled, men slår samtidig fast, at kritikken var berettiget***

Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet har i dag besluttet, at det planlagte byggeri på Amager Fælled kan gennemføres.

Nævnene mener ikke, at klagerne fra Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening giver anledning til at stoppe byggeplanerne eller kræve ændring af dem.

– Vi er dybt skuffede over, at nævnene er nået frem til den konklusion. Vi mener fortsat, at byggeriet af en ny bydel med omkring 5000 beboere på Amager Fælled vil have store konsekvenser for den fredede stor vandsalamander, der er beskyttet af EU’s habitatsdirektiv, samt fugle og andre arter, siger Steffen Rasmussen, talsmand for Amager Fælleds Venner.

Begge nævn understreger, at der er en række fejl og mangler i den lokalplan og miljøvurdering, der danner beslutningsgrundlaget for byggeriet. Det gælder blandt andet i forhold til byggeområdets betydning for stor vandsalamander og en vurdering af, om de planlagte alternative raste- og ynglesteder var tilstrækkelige. Ligeledes erklærer nævnene, at Københavns Kommune burde have lavet en vurdering af konsekvenserne for alle de fuglearter, der bliver berørt af byggeriet.

Men efter at nævnene i juli besluttede, at byggeforberedelserne skulle stoppes, indtil klagerne var endeligt behandlet, har Københavns Kommune indleveret uddybende rapporter om de kritiserede punkter. Med de nye oplysninger finder nævnene det nu godtgjort, at de alternative yngle- og rastesteder for stor vandsalamander, der etableres som erstatning for de områder, der forsvinder med byggeriet, er tilstrækkelige til at opfylde kravene i EU’s habitatsdirektiv.

– Det er efter vores vurdering uacceptabelt, at planerne trods de konstaterede fejl bliver erklæret for  gyldige. Det betyder, at en myndighed kan lappe på fejl efter vedtagelsen af en plan, og dermed at der kan tages chancer på naturens vegne. Fejlene bliver kun opdaget, hvis der er borgere, som klager, konstaterer Steffen Rasmussen.

Nævnene afviser i øvrigt, at det er deres opgave at tage stilling til kritikken fra Amager Fælleds Venner om de mange fejl og mangler, der er konstateret i forbindelse med indsamlingen af stor vandsalamander på byggeområdet og de tiltag, der skal forhindre stor vandsalamander i at komme ind på byggeområdet. Begge skal mindske drab på den fredede art.

Der er ikke tale om enstemmige afgørelser fra de to nævn. Tre medlemmer af Planklagenævnet mener, at lokalplanen og miljøvurderingen for byggeprojektet er så mangelfulde, at de burde ophæves. I Miljø- og Fødevareklagenævnet er der et enkelt medlem, som ikke støtter afvisningen af klagerne.

Amager Fælleds Venner overvejer nu næste skridt.

– Vi har ikke tænkt os at give op. Der er mulighed for, at vi kan tage nævnenes afgørelse i byretten, ligesom vi kan gå til EU med vores klage over det, vi ser som en overtrædelse af EU’s habitatsdirektiv. Vi er godt klar over, at byggeriet kan gå i gang i mellemtiden, men det er afgørende for os, at få slået fast, at økonomiske interesser ikke må sættes over beskyttelsen af vores natur, siger Steffen Rasmussen.

Yderligere oplysninger: Steffen Rasmussen tlf. 20451418

Der er ikke flere tekster