Pressemeddelelse: Klagenævn afviser afgørelse i fredningssag, der omfatter cykelvej tværs over den gamle strandeng på Amager Fælled***

Miljø- og Fødevareklagenævnet giver Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening København medhold i klager over manglende miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om fredning af Strandengen på Amager Fælled.

Det var ikke i overensstemmelse med gældende miljølovgivning, da Fredningsnævnet for København i april sidste år sagde god for en fredning af den gamle strandeng på Amager Fælled, som inkluderer anlæg af en asfalteret og oplyst fem meter bred cykelvej tværs gennem et af de mest artsrige områder på Fælleden.

Det fastslår  Miljø- og Fødevareklagenævnet i to afgørelse fra den 6. og 7. juli. Klagenævnet har taget stilling til sagen på baggrund af klager fra Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening.

Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at Fredningsnævnets afgørelse i sagen er truffet på et mangelfuldt retsligt grundlag. Derfor ophæves afgørelsen og sagen sendes tilbage til Fredningsnævnet til fornyet behandling.

– Det glæder os, at klagenævnet er enige med os i, at Københavns Kommune ikke har foretaget en tilstrækkelig vurdering af de konsekvenser, det har for naturen at anlægge en cykelvej midt gennem Strandengen, der er det område på Amager Fælled, som har allerhøjest biodiversitet. Her lever blandt andet spidssnudet frø og stor vandsalamander, som er beskyttet af EU’s habitatsdirektiv. Efter vores mening er kommunen forpligtet til at gennemføre en egentlig miljøvurdering af deres projekt, siger Jette Blok Worm fra Amager Fælleds Venner.

Hun påpeger samtidig det problematiske i, at Fredningsnævnet i deres afgørelse skriver, at de “anser sig forpligtet til at tage forslaget om fredningen til følge uanset fredningens manglende hensigtsmæssighed.”

– Så har Fredningsnævnet reelt ingen berettigelse. Vi håber, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan få Fredningsnævnet på rette kurs igen, og at det er en øjenåbner for politikerne bag byggerierne på vores sparsomme natur, konstaterer Jette Blok Worm.

Knud Erik Hansen, formand for Danmarks Naturfredningsforening København, deler tilfredsheden med klagenævnets afgørelse.

– Strandengen er et område med værdifuld natur. Så det er godt, at kommunen får at vide, at den skal behandle naturen seriøst. Vi har desværre på Amager Fælled mange gange set, at det gør kommunen ikke. Kommunen har søgt at få sagen igennem med en kreativ tolkning af loven og har fået Fredningsnævnets støtte til det. Det er godt, at klagenævnet underkender denne kreative tolkning og siger, at kommunen skal tage udgangspunkt i de faktiske forhold og fremlægge dokumentation for sine påstande, siger han og tilføjer:

– Klagenævnet understreger, at det er Fredningsnævnets opgave at påse, at fredningen lever op til naturbeskyttelsesregler. Det understreger klagenævnet helt givet, fordi Fredningsnævnet ikke har gjort det.

Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening har i deres klager påpeget, at der slet ikke er behov for den planlagte cykelvej. Der er allerede grusstier på Amager Fælled, som kan bruges på betryggende vis. Derudover er der en asfalteret supercykelsti langs Vejlands Allé, der kan benyttes hen til de nærmeste metrostationer.

Forslaget om at frede Strandengen kommer efter, at Folketinget i marts 2019 gennemførte en affredning af en anden del af Amager Fælled udenom fredningsmyndighederne. Det drejer sig om Lærkesletten, hvor der er planer om at bygge en hel ny bydel til omkring 5000 mennesker.

Baggrund om engen:

2016: Københavns Kommunes planer om at bygge på Strandengen tages op efter mange års dvale.

2017: Massiv folkelig modstand får overborgmester Frank Jensen til at opgive at bygge på Strandengen.

2018: Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation beslutter, at der i stedet skal bygges på Lærkesletten på Amager Fælled. Lige siden har der været massive folkelige protester mod byggeplanerne.

2019: Lærkesletten affredes af et flertal i Folketinget uden om Fredningsnævnet.

2021: Borgerrepræsentationen i København godkender lokalplanen om byggeri på Lærkesletten.

FAKTA: Den gamle strandeng på Amager Fælled huser en helt unik bynær natur med en række fredede og rødlistede arter som brun flagermus, stor og lille vandsalamander, sjældne natsværmere som kridtuglen, og andre nataktive dyr. Dyr som vil blive negativt påvirket af byggeri og kunstigt lys.

Ud over anlæg af den asfalterede cykelvej vil kommunen også etablere en toiletbygning på 15 m2, samt en naturformidlingsbygning på cirka 300 m2. Amager Fælleds Venner understreger, at kommunens fredningsforslag reelt vil betyde en udvidelse af det planlagte byggefelt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet påpeger, at Fredningsnævnet i sin fornyede behandling af sagen skal være opmærksom på, at fredningen skal respektere forpligtelsen til IKKE at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af EU’s habitatsdirektiv. Klagenævnet mener også, at Fredningsnævnet bør overveje, om det er i overensstemmelse med formålet med fredningen, at opførelse af større bygninger og anlæg i visse tilfælde kan ske uden Fredningsnævnets godkendelse.

Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening København opfordrer Københavns Kommune til at lave et nyt fredningsforslag uden den fem meter brede cykelvej.

Der er ikke flere tekster