Ocalan: For Frihedselskende Kvinder…***

Af Abdulah Ocalan

Når talen falder på Kurdistan, moderlandet sagt på en anden måde, og livet er i skønneste form i det moderland, som hun indbyder til, kan kvindeideologien i det land først og fremmest ikke forblive jordløs. I virkeligheden er ibrugtagning af jorden, dyrkningen af den nært beslægtet med feminin kunst. Vi kan derved udlede, at kvindefrigørelsens første princip bunder i at leve i det befriede moderland. Det er moderlandskærlighed.

Kvindefrigørelsens elementære princip er at elske sit moderland, værdisætte landjorden, respektere og beskytte de værdier, som skabes på jorden og skabe nye værdier med denne grundlæggende tilgang. Med dette princip bliver organiseret kvindemagt hoveddriveren for at møde folkets egen kultur, deres egne værdier, alle materielle og åndelige historiske værdier og føre dem til fremtiden ved at gøre dem meningsfulde og voksende under ledelse af de kurdiske kvinder. I Mesopotamien blev kvinden guddommeliggjort men hendes moderland i dag forsøges dehumaniseres. Dette lands folk kan alene stå imod overfor at blive fordrevet fra moderlandet ved at organisere omkring ideologien om kvindefrigørelsen. Menneskets mevidsthed om værd og værdi i Kurdistan hænger unægtelig sammen med en forbindelse til det frigjorde land, som man tilhører. Kun herved er det muligt at opbygge en overbevisende moderlandskærlighed, blive fri for den undertryktes sindstilstand, den national benægtelse og rodløsheden for i stedet bane vejen for en hensigtsmæssig patriotisme og harmoni med menneskeheden på verdensplan. Sagt på en anden måde, vil befrielsen af et folkeslag gennem en forståelse af kvindefrigørelsen bringe med sig en reel universilalitet.

II. Princippet om den frie tanke og den frie vilje

I det mest konkrete udtryk lever en kvinde og bestemmer, som hun vil. Vi skal stole på hendes mening, vi skal respektere hendes vilje. Dette er et uundværligt princip i Ideologien om Kvindefrigørelsen. Den menneskelige art får en ny identitet ved at differentiere sig i den materielle virkelighed er blevet realiseret gennem handlinger, der er refleksioner af deres tanke og lægger grunden til socialisering. En anden dimension, der betinger eksistensen, er fri og frivillig tænkning og at leve efter det. Hvis der er benægtelse af fri og frivillig tænkning, er det ikke muligt at tale om eksistensen af .

III. Princippet om en sameksistens på baggrund af frihed og organisering

En sameksistens funderet i frihed kræver organisering. Et uorganiseret menneske er ingenting. Den første organisering startede med kvinden. Kvinden udgør den styrke som frem for alt bør have sit udgangspunkt i organisering.

Tilstedeværelsen af slaveri gennem klassesamfundets historie, på trods af at det er i modstrid med menneskelig eksistens og socialiseringens virkelighed, stammer det fra dets konkretisering som en organiseret magt. Zigguraterne, som er de sumeriske templer, påtog sig rollen som en livmoder, hvor det hierarkiske statistiske system blev dannet og den maskuline mentalitet blev formet og institutionaliseret. Organisationen, der starter her, er en organisation, hvor samfundet er slavegjort ved at blive klassificeret, og det påtvinges hele samfundet.

Det er kun muligt med en stærk organisation at overkomme dette og skabe et liv baseret på frihed ved at henvende sig til den organisation, som dominanssystemet har styrket gennem udviklingsårene og uddybet og øget sin dominans over menneskets sind og krop.

Alle organisationer og institutioner i det nuværende system er af mandlig karakter. Sexismen i den organisatoriske dialektik af denne maskuline dominans, såvel som dominansen over kvinder, dominerer den undertrykte klasse, nation og mænd i alle udbyttede segmenter og reducerer dem til ingenting.

IV. Princippet om at kæmpe sammen med organisationen

Kvinden skal være en fuldgyldig kæmper, især i ideologisk-politiske principper, organisatoriske, kulturelle, kort sagt på alle områder, der kan styrke hende.

Kampbegrebet er et fænomen, der eksisterer og fortsætter med at eksistere med eksistensen. Fordi der er en kamp i levende væsenernes natur.

At beskytte dens eksistens som en organiseret magt ved at frigøre sig fra det dominerende system, med det formål at skabe en kvindeorienteret ideologi mod den maskuline mentalitet, kan kun være mulig ved at skabe en velbegrundet kampkraft i sig selv. I dette tilfælde bør kvinder i frihedskampens rækker håndtere deres oprindelige organisation med en historisk bevidsthed og føre en kamp.

I dette tilfælde er den virkelighed, som en kvindelig militant skal huske på ethvert tidspunkt og guide sin egen vandring ifølge hende, det faktum, at ikke-kamp vil integrere hende med systemet, og hvert øjeblik uden kamp vil finde sted i tide som en gevinst af systemet. At kunne fastholde kampprincippet i egen personlighed vil også afsløre en stærk organisation og fri vilje. Tilskrifterne om at være tavse, acceptere det givne og ikke have en frivillig holdning kan kun overvindes ved at anvende dette princip stærkt, skabe det kvindelige køns egenvilje og trin for trin gå mod succes, og på denne måde vil kvinden komme tættere på det liv, som kvindefrigørelsesideologien forestiller sig.

V. Princippet om livets forhold til æstetik og skønhed

Ligesom de store og hellige principper i det smukke liv, er der behov for, at der væver søm for sting som broderi. Alt med øjne og adfærd bør udføres inden for grænserne af æstetik. ‘Det vil sige skønhed’. Hvis essensen af det store liv er organisation, så er organisationsniveauet smukke broderier. Eller kræver sådan en berøring. Hvad er disse? Det er sprog, som er skønhedens opførsel.

Hvis frigørelse bestemmes som målet, bør æstetikkens udgangspunkt i første omgang komme fra at være maskulin og ikke baseret på mænd. En tilgang med et målrettet, meningsfuldt og æstetisk synspunkt bør imidlertid tages som en helhed, fra tanke til fysik, fra adfærd til stil, fra tale til kropssprog og udtryksmagt. At håndtere livet i overensstemmelse med principperne for kvindefrigørelsesideologi, vende sig til konkret med organisatorisk integritet og disciplin og forme det med et æstetisk synspunkt vil bringe kvinder tættere på succes.

Men med dette vil kvinden blive et attraktivt element i livet som i det naturlige samfund, vil uddybe friheden, ikke slaveriet i sin egen beton, og vil opnå sin essens, som vil befri dem, der kommer tæt på hende fra et nærheds system og tiltrække friheden.

Mennesket fortjener det bedste af alt.

Det nye frie liv, der vil blive skabt af frihedssøgende kvinder baseret på kvindefrigørelsesideologien, vil være garantien for en verden, der kan give skønhed til alle mennesker.


For more reading Books of Ocalan : please write and ask as: feykurd@gmail.com

Der er ikke flere tekster