International solidaritet: En ny solidaritetskampagne launcher i dag!***

I dag launcher Internationalist Support Fund (ISF) en kampagne for at støtte internationalisme og kollektivisere omkostningerne, der er forbundet med internationalisme. (English below)


Støt kampagnen på FireFund her

I det sidste årti har vi set en opblomstring af direkte internationalisme, hvor hundredevis af kammerater forlader deres hjem for at slutte sig til frigørelsesbevægelser og fællesskaber i hele verden. Mange kammerater, der vender hjem nu, har mødt krigens realiteter og vender nu hjem til en usikker tilværelse. Beslutningen om at tage afsted er ofte forbundet med store omkostninger – kammerater forlader deres venner, familier og hjem, ofte med en trussel om repression eller værre lurende i baggrunden. Ud over disse personlige omkostninger er der også store økonomiske udgifter at dække – folk forlader deres arbejde, hjem og sikkerhedsnetværk, og der er ofte store udgifter forbundet med at rejse hjem og anden logistik.

ISF er et nyt initiativ, skabt fordi det er nødvendigt at yde en kollektiv indsat for at støtte internationalisme. Der er akut brug for støtte til de kammerater verden over, der har praktiseret direkte international solidaritet – og vi mener, at vores bevægelse må organisere en kollektiv støtte til disse dedikerede internationalistiske handlinger.

Pengene, der bliver samlet ind i denne første fundraiser, vil blive brugt til støtte internationalistiske kammerater, der vender hjem fra Rojava. Vi stiller os solidariske med revolutionen i Rojava og ønsker at organisere hjælp til vores kammerater, som ofte har forladt alt, hvad de havde.

Men ISF er mere end en enkelt fundraiser; det er en langsigtet kampagne, der vil skabe understøttende strukturer for internationalistiske kammerater. Vi ser os selv som en del af en internationalistisk radikal bevægelse, og vi håber at dette bliver begyndelsen til en ny struktur inden for den bevægelse.

Hvem er vi?

ISF er en del af ABC Københavns struktur, men vi organiserer denne kampagne uafhængigt. Organisatorerne kommer fra forskellige baggrunde, men er for øjeblikket hovedsageligt baseret i København. Vi er alle erfarne aktivister og har besluttet at lave en fælles indsats med denne kampagne, fordi vi ser et stort behov for økonomisk international solidaritet.

Vi samarbejder med ABC København, fordi de har en lang historie for praktisk solidaritet til kammerater, hvilket har givet dem stor erfaring og et stor netværk. Derudover bruger vi også vores egne netværk og opbygger nye.

Vi samarbejder med FireFund og bruger deres platform til at lave crow-funding, fordi vi har tillid til deres struktur og fordi vi støtter deres projekt.

Hvad er perspektivet?

Vi har startet denne kampagne for at organisere praktisk solidaritet med internationalistiske kammerater her og nu, men vi håber, at denne kampagne og platform bliver begyndelsen på endnu stærkere netværk i den internationalistiske bevægelse.

Vi håber, at disse netværk kan udvikle sig til mere end bare praktisk solidaritet, og på lang sigt gøre det muligt for os at praktisere vidensdeling og hjælpe hinanden med at bygge flere strukturer, som kan hjælpe os med at sikre en bæredygtigt bevægelse.

Hvad kan du gøre?

Udover at donere til fonden er det også muligt at hjælpe på andre måder:

– Organiser dig! Tag fat i din gruppe/kollektive/fællesskab/netværk/etc og tal om hvad I kan gøre – (næsten) alt er muligt, når vi står sammen!

– Spred info om denne kampagne

– Kontakt dine lokale internationalistiske grupper eller strukturer og arranger info-møder eller oplæg om den nuværende situation

English:

A new solidarity campaign launches today!

Today Internationalist Support Fund (ISF) launched a campaign to support internationalism and collectivize the expenses related to internationalism.


Support the campaign on FireFund

In the last decade we have seen a rise of direct internationalism, with hundreds of comrades leaving their homes to join the movements and communes of liberation around the world. Many comrades, who are returning now, have faced the realities of war, and many are now returning to uncertain situations. The decision to leave is often connected with great costs – comrades are leaving their friends, families, and home, often with the threat of repression or worse looming in the background. Besides these costs, there are large economic expenses to be covered – people leave their jobs, homes, and safety networks, and there are often lots of practical and logistical expenses connected with travels back home. 

The ISF is a new initiative, founded because we see a great need to make a collective effort to support internationalism. There is an urgent need to support comrades around the world, who have been practicing direct international solidarity, and we believe that these acts of dedicated internationalism is something to be supported within our movement – that we as a movement need to do this support collectively. 

The money collected from this first fundraiser will support internationalist comrades returning from Rojava. We stand in solidarity with the revolution of Rojava and we wish to organise support for our comrades, who have often left everything they had behind.

But the ISF will be more than just a single fundraiser; it will be a long term campaign to create structures of support for internationalist comrades. We see ourselves as part of an internationalist radical movement, and we hope this will be the beginning of a new structure within this movement.

Who are we?

The ISF is a part of the ABC Copenhagen structure, but we organize this campaign independently. The organisers come from different backgrounds, but are mainly based in Copenhagen at the moment. We are all experienced activists and have decided to join our efforts in this campaign, as we see a great need for financial international solidarity.

We are cooperating with ABC Copenhagen, since this is a structure with a long history of, many experiencences with, and large networks doing practical solidarity. We are furthermore using our own networks and building new ones. 

We are cooperating with FireFund and use their platform for fundraising, because we trust their structures and support their project. 

What are the perspectives?

We have launched this campaign to organise practical solidarity with internationalist comrades here and now, but we hope that this campaign and platform can be the beginning of even stronger networks within the internationalist movement. 

We hope that these networks can move beyond just practical solidarity – that we can create structures of knowledge sharing and help each other build more sustainable movements. 

What can you do?

Besides donating to the fund, it’s possible to help in other ways:

– Organise! Meet up with your group/collective/community/network/etc and discuss what you can do – together (almost) everything is possible!

– Spread the information about this campaign

– Contact your local internationalist groups or structures and arrange info-meetings or talks on the current situation


Der er ikke flere tekster