Pressemeddelelse: Donorbørn & transnationalt adopterede mangler stadig grundlæggende menneskerettigheder!***

Institut for Menneskerettigheder har udgivet en større rapport om “Donorbørns ret til identitet”. Rapportens indhold konkluderer at donorbørn har ret til identitet – herunder kende til informationer om deres biologiske ophav. Dette er Donorbørns Vilkår enige i og Adoptionspolitisk Forum kan konstatere at hvis denne ret gælder donorbørn bør den også omfatte adopterede, da princippet er det samme.


Af: Adoptionspolitisk Forum

Om Adoptionspolitisk forum:

Adoptionspolitisk forum blev dannet i januar 2014 og tæller i dag over 1500 tilhængere. Foreningen er en åben irreligiøs og apolitisk forening, der bredt repræsenterer bl.a. adopterede, adoptanter, oprindelig familie og andre med interesse i transnational adoption. Foreningens formål er bredt at formidle viden om adopteredes forhold og initiere et stop inden for transnational adoption.
Læs mere om Adoptionspolitisk Forum på www.adoptionspolitiskforum.org og kontakt på info@adoptionspolitik.org
Donorbørn & transnationalt adopterede mangler stadig grundlæggende Menneskerettigheder.


Danmark mangler stadig at sikre grundlæggende menneskerettigheder for både donorbørn som adopterede og herunder oplysninger om personlig identitet, men også om oprindelige forældres identitet.
Foreningen Donorbørns Vilkår og Adoptionspolitisk Forum arbejder for en anerkendelse af barnets ret til at kende sit fulde biologiske ophav.

“…en styrkelse af donorbørns rettigheder kan være nødvendig, hvis Danmark vil være sikker på, at lovgivning og praksis lever op til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om, at staten skal respektere barnets ret til dets identitet, herunder familieforhold, og skal hjælpe med genopretning, hvis barnet ulovligt er blevet berøvet en del af sin identitet.(“Donorbørns ret til identitet” side 22)

Det er interessant at læse, at rapporten refererer direkte til adopteredes kamp for information om personlig identitet,” siger Yong Sun Gullach, forperson for Adoptionspolitisk Forum “når sandheden er, at vi stadig ikke hverken juridisk eller reelt er sikret mod forfalskninger og uetiske processer. Adopteredes kamp er en direkte vidnesbyrd om den pris, der betales for Danmarks familiedannelser, men hvor ingen anerkender den pris, de adopterede betaler.”

Om Donorbørns Vilkår:

Donorbørns Vilkår blev stiftet i 2018 og har på kort tid fået over 500 tilhængere.
Donorbørn & transnationalt adopterede mangler stadig grundlæggende Menneskerettigheder

Foreningen Donorbørns Vilkår er en åben irreligiøst og apolitisk forening, der arbejder for at skabe de bedste betingelser for personer med donorophav – både børn som voksne. Dette arbejde indebærer rådgivnings og oplysningsarbejde til:

  1. forældre og kommende forældre om barnets ret og tarv til at kende til deres ophav og hvilke konsekvenser deres valg af donor kan have for det kommende barn.
  2. forældre og kommende forældre om barnets ret til at kende sandheden om dets eksistens og identitet, herunder give forældre og kommende forældre konkrete redskaber til at starte og fastholde samtalen med deres barn.
  3. donorer om deres ansvar, for at sikre barnets rettigheder.
  4. personer med donorophav eller deres forældre om hvilke muligheder der er for at finde donorhalvsøskende og biologiske ophav og hvordan en kontakt kan skabes ved ønsker herom.
  5. den generelle befolkning om barnets ret til identitet

Derudover arbejder vi for at ændre på og præge de politiske beslutninger på området, sikre at barnet får en stemme og det sikres at barnets perspektiv indarbejdes i al relevant lovgivning på donorbørns området.

Læs mere om Donorbørns Vilkår på www.donorbørnsvilkår.dk og kontakt på info@donorboernsvilkaar.dk

Børn har rettigheder som selvstændige individer, og selvom forældrene har ansvar for omsorg og opdragelse af barnet, skal stat og myndigheder sikre, at barnets perspektiv indarbejdes i alle forhold og initiativer, der vedrører børn, står der i rapporten.

Forpersonen for Donorbørns Vilkår Bodil Skov kan langt fra genkende, at staten lever op til denne forpligtelse: “Der er uhyggeligt mange problematikker forbundet med hele donorindustrien, hvor det kan undre mig, at der ikke er en villighed til en bedre sikring af donorbørns rettigheder – hvilket nemt kunne ske gennem opgivelsen af anonym donation samt en langt strengere kontrol med hvor meget sæd, der kan distribueres ikke bare i Danmark men internationalt.

Vi er mange der går med en konstant frygt for uvidende at komme til at danne par med en evt. halvsøskende. Som person med donorophav kan vi have over 100 donorhalvsøskende, der ikke føres et nationalt register over. Vi har et kæmpebehov for et register, hvor vi kan få fuld adgang om informationer om hinanden”

Ethvert barn har egne, individuelle rettigheder, der skal vurderes selvstændigt og indarbejdes bevidst i al lovgivning, der vedrører børn. Barnets rettigheder kan ikke indordnes under forældrenes. I denne sammenhæng må staten specifikt sikre at respekten for og beskyttelse af barnets ret til identitet kan sikres med udgangspunkt i, hvad der er barnets tarv og interesser.

Dette er en af nøglekonklusionerne i Institut for Menneskerettigheders rapport. Adoptionspolitisk Forum og Donorbørns Vilkår kræver både på adoptions og donorområdet, at staten reagerer og implementerer rapportens anbefalinger.

Læs rapporten her

Der er ikke flere tekster