S0ypw9O6OHo

Her kan du høre Konfronts 1. maj tale 2021. Nedenfor finder du talen i tekstform på dansk og engelsk.


Dansk udskrift

Kære kammerater. Først og fremmest, rigtig glædelig 1. maj!

1. maj er en dag, hvor vi mindes de kampe vi har kæmpet, fortsætter med at kæmpe og ser frem mod de kampe der endnu skal kæmpes.

Som medieplatform vil vi på denne dag gerne italesætte vores egen rolle i denne kamp.

Konfront er et feministisk, antifascistisk og revolutionært projekt, hvis eksistensgrundlag er ønsket om en samlet udenomsparlamentarisk venstrefløj. Vi drømmer om et radikalt anderledes samfund med lighed, mangfoldighed og socialisme. Vi er en platform for revolutionær aktivisme og politik, der søger at forbinde aktivistiske og politiske kræfter på tværs af grupper, organiseringer og fysisk afstand. Det er et sted, vi kan mødes om vidensdeling, erfaringsudveksling, konstruktiv kritik og samtaler om midler og mål.

Konfront blev skabt ud af behovet for et medie som er uafhængigt og på vores egne præmisser – og dette behov eksisterer stadig. Især i et år som det forgangne, har medierne haft en større rolle i manges liv. I kraft af corona-pandemien har den snak og debat, der ellers plejede at kunne foregå i det fysiske rum, primært fundet sted i online medier.

Desværre har vi, ikke overraskende, set, at ingen af de mainstream medier har formået at levere den samfundskritik, vi mener er relevant. Det kan blandt andet ses i den meget begrænsede kritik af den stadig mere racistiske og umenneskelige repressive lovgivning der er blevet vedtaget det seneste år, en lovgivning som er gået hånd i hånd med en fremmedfjendsk højredrejning af den generelle diskurs. Mainstream-pressen er dermed med til at normalisere magtens og politikernes racistiske diskurs. 

Samtidig er dén politiske modstand, som har fået mest opmærksomhed i de mainstream medier, en borgerlig og usolidarisk kritik af regeringens coronahåndtering. En kritik som på overfladen måske kan virke autoritetskritisk, men ved et nærmere eftersyn tager afsæt i en neoliberal ideologi som ikke formår andet end at argumentere for at bevare status quo. 

Ordforklaring

Udenomsparlamentarisk aktivisme
Aktivisme, som tager afstand fra det parlamentariske politiske system, hvor en politisk elite – regeringen og staten – har patent på forandringer i samfundet, ved at søge indflydelse med andre metoder, f.eks. direkte aktioner, demonstrationer, kunst, strejker med mere.

Non-parliamentary activism
Activism that seeks to go around the parliamentary political system, where a political elite – i.e., the government and the state – has the ultimate say in how society changes, by seeking influence through other methods such as direct action, demonstrations/protests, art and strikes among others.


Repressiv
Som undertrykker eller indskrænker personers eller befolkningsgruppers frihed eller rettigheder. Her den danske regerings lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet, der undertrykker, stigmatiserer og indskrænker marginaliserede gruppers frihed og rettigheder, f.eks. muslimer, ikke-vestlige indvandrere og flygtninge.

Repressive
Oppressing or restricting freedom or rights of individuals or population groups. In this context, repressive is explanatory for how the danish government suppress, stigmatizes, and restricts the freedom of different marginalized groups such as muslims and non-western immigrants and refugees through legislations and laws.


Diskurs
Et slags fælles udgangspunkt for den politiske samtale, en usynlig fælles forståelse eller holdning til forskellige emner udgjort af bl.a. det sprog, der bruges, de ideer, der bliver indlejret og mediernes fokus.

Discourse
A kind of common starting point for the political conversation, or a common understanding or position to different topics, which is brought to life using certain language, implementation of certain ideas and where and how the media chooses to lay their focus.


Intersektionel
Begrebet blev introduceret af Kimberlé Crenshaw og er forståelsen af, at ingen politiske kampe kan isoleres til kun at handle om f.eks. køn, etnicitet, kapitalisme eller klima, men at forskellige mennesker og grupper oplever undertrykkelse på tværs af sektioner og at man derfor både internt og i sit udadgående politiske arbejde skal rette opmærksomhed på privilegieforskelle og anerkende, at undertrykkelse kan være sammensat.

Intersectionality
First coined by Kimberlé Crenshaw, intersectionality is the understanding that no political fights can be isolated as to only focus on i.e., gender, ethnicity, capitalism, or climate, but that different people and groups experience oppression and political fights differently across of ´sections´. Both internal and outward political work therefore requires acknowledgement and awareness of difference in privileges and how different forms of oppression can intertwine.


Neoliberalisme
Et udtryk for kapitalismen i dens nuværende, tidssvarende form. Politisk kommer neoliberalisme til udtryk i form af privatisering af offentlige institutioner og virksomheder samt en stræben efter et åbent, frit og globalt marked uden reguleringer.

Neoliberalism
A term for capitalism in its current, up-to-date form. Politically neoliberalism is expressed through privatization of public institutions and corporations and a general longing for an open, free and global market without regulations.

Netop derfor har vi brug for Konfront. Vi skaber platform for den relevante kritik som ikke fremføres i mainstream-medierne. En antikapitalistisk kritik der blandt andet rettes imod hvordan vaccineproduktionen og nogle få virksomheders patent på denne sørger for, at det globale nord rager vacciner til sig, alt imens det globale syd bliver afskåret fra adgangen til disse.

Konfront er et kollektivt projekt, som vi er fælles om at skabe, og eksisterer i kraft af hele den radikale venstrefløjs aktivitet og engagement. Det er derfor vigtigt at vi på en kampdag som i dag retter blikket indad og ser på hvordan vi fortsat kan gøre vores platform mere inklusiv, intersektionel og radikal. Fremover vil vi arbejde på at gøre Konfront mere tilgængeligt både når det kommer til format og indhold. Et stykke arbejde som desværre alt for ofte forsømmes, både i Konfront og på resten af den radikale venstrefløj.

Til slut vil vi gerne komme med en direkte invitation til at bruge Konfront som platform. Ligegyldigt dit erfaringsniveau eller den type indhold du producerer, er det relevant, hvis du har noget på hjerte. De eneste krav er, at det er venstreorienteret, udenomsparlamentarisk, og ikke går på kompromis med kammeraters sikkerhed. Konfronts redaktion er åben for nye, faste aktivister, hvis du har interesse i at lægge energi i det administrative såvel som kreative arbejde, der ligger bag projektet.

Vi kan nås på mailadressen redaktion@konfront.dk

Vi glæder os til at se alle de fede aktioner som bliver lavet i løbet af i dag og til snart at kunne mødes på gaden og i vores fristeder igen.

Tak fordi I lyttede med, og rigtig god kampdag til jer alle!

English transcript

Dear comrades. First and foremost, happy Mayday!

May 1st is a day where we remember the battles we have fought, continue to fight and look forward to the battles yet to be fought!

As a media platform, we would like to use this day to voice our own role in this fight.

Konfront is a feminist, anti-fascist and revolutionary project whose very existence is based on the desire for a unified non-parliamentary left. We dream of a radically different society with equality, diversity and socialism. We are a platform for revolutionary activism and politics that seeks to connect activistic, political forces across groups, organizations and physical distance. It is a place where we can meet for knowledge sharing, exchange of experience, constructive criticism and conversations about means and goals.

Konfront was created out of the need for a medium that is independent and on our own terms – and this need still exists. In a year like the past one, the media has played a bigger role in many people’s lives. By virtue of the corona pandemic, the talk and debate that otherwise used to take place in physical spaces has primarily taken place in online media.

Unfortunately, we have, not surprisingly, seen that none of the mainstream media has managed to deliver the societal critique we believe is relevant. This can be seen, among other things, in the very limited critique of the increasingly racist and inhumane repressive legislation that has been passed in the past year, which has gone hand in hand with a xenophobic right-wing turn of the general discourse.

The mainstream press is helping to normalize the racist discourse of power, while the political opposition that has received the most attention is a bourgeois and unsympathetic critique of the government’s corona handling. A critique that on the surface may seem critical of authority, but on closer inspection is based on a neoliberal ideology that manages nothing more than to argue to maintain the status quo. 

That is why we need Konfront. We create a platform for the relevant criticism that is not presented in the mainstream media. An anti-capitalist critique directed at how vaccine production and a few companies’ patents on it ensure that the global north attracts vaccines, all the while the global south is cut off from access to vaccines.

Konfront is a collective project that we are joint in creating and exists by virtue of the activity and commitment of the entire radical left. It is therefore important that on a day like today, we look inwards and look at how we can continue to make our platform more inclusive, intersectional and radical. In the future, we will work to make Konfront more accessible both in terms of format and content. A piece of work which unfortunately all too often is neglected, both in Konfront and on the rest of the radical left.

Finally, we would like to make a direct invitation to use Konfront as a platform. No matter your level of experience or the type of content you produce, it is relevant if you have something on your mind. The only requirements are that it is left-wing, non-parliamentary, and does not compromise on the security of comrades. Konfront’s editorial staff is open to new, permanent activists if you are interested in putting energy into the administrative as well as creative work behind the project.

We look forward to seeing all the cool actions that will be made during today and to soon be able to meet on the street and in our collective spaces again.

Thank you for listening, and have a great day!

Der er ikke flere tekster